Terug naar > Projecten
CRIOP kraancabine

CRIOP is een op human factors gebaseerde risicoanalyse ontwikkeld door SINTEF. Een CRIOP-analyse wordt uitgevoerd om te verifiëren en valideren of een controlecentrum veilig en efficiënt alle gebruikssituaties kan afhandelen.

CRIOP beoordeelt risico’s in termen van de gevolgen van menselijk falen. De methode is afkomstig uit de offshore-industrie en kan daarbinnen, maar ook daarbuiten, toegepast worden voor vrijwel alle werkplekken waar complexe interactietaken uitgevoerd worden in organisaties met veiligheidskritische processen.
Intergo heeft als human factors specialist een CRIOP-risicoanalyse uitgevoerd voor een offshore-kraancabine. Deze CRIOP-analyse was een eis van van de opdrachtgever aan de hijskraanproducent.

Aanpak

Een CRIOP-analyse wordt uitgevoerd in sessies met een projectteam met vertegenwoordigers van alle betrokkenen en bestaat uit twee hoofdonderdelen:

A. Een review aan de hand van een checklist, gebaseerd op normen, industrie-standaarden en ‘best 
practices’;
B. Een scenario-gebaseerde risicoanalyse.

Zoals gebruikelijk binnen toepassing in de ontwerpfase, is binnen dit project de CRIOP-analyse uitgevoerd voor de onderdelen:

  • Layout (kraancabine lay-out),
  • Working Environment (omgevingsfactoren kraancabine),
  • Control- and safety systems, man-machine interfaces (veiligheids- en besturingssystemen, en interactieontwerp kraancabine).

CRIOP gaat uit van een iteratief ontwerpproces. De CRIOP-analyse is tijdens zowel de voorbereidende fase, het voorlopige ontwerp als het detailontwerp toegepast. Dit om zorg te dragen voor een goede invulling van de veelal kwalitatief geformuleerde eisen uit de onderliggende normen en industrie-standaarden, waaronder:

  • ISO 11064,
  • NORSOK S-002 en I-002,
  • YA-711 EEMUA.

Resultaat

Uitvoering van de CRIOP-risicoanalyse heeft gezorgd voor significante verbeteringen in het ontwerp van de kraancabine. Bijvoorbeeld een verbeterde uitvoering van front- en dakraam, met als resultaat beter zicht voor de kraanoperator. Daarnaast heeft het gezamenlijk uitvoeren van de CRIOP-analyse de verschillende afdelingen en de eindgebruiker dichter bij elkaar gebracht.
Bij aanvang van de opdracht werd de analyse door een aantal mensen nog gezien als een verplichting, opgelegd door de opdrachtgever. Gaandeweg ontstond er meer oog voor elkaar en zijn mensen van de verschillende afdelingen en vertegenwoordigers van de eindgebruiker zeer constructief met elkaar mee gaan denken in termen van oplossingen. Het project heeft dus niet alleen geresulteerd in productverbeteringen, maar ook in teambuilding en draagvlak voor het ontwerp.

Slotopmerking: wanneer CRIOP toegepast wordt binnen productontwikkeling moet het doel realistisch zijn. Streef naar verbeteringen die haalbaar zijn binnen de door de opdrachtgever vereiste doorlooptijd van het project. Mogelijk komen er ook verbeterpunten naar voren die pas in een volgende productversie opgelost kunnen worden.

Datum van publicatie

14 november, 2020

Tags