Terug naar > Home
Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft u als persoon meer privacy rechten. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, maar we hebben voor u wel in kaart gebracht hoe we dit doen.

Persoonsgegevens

Vanwege eerdere zakelijke contacten kunnen zich persoonsgegevens zoals uw naam en zakelijke (contact-)gegevens in onze database en in onze projectarchieven bevinden. Deze persoonsgegevens hebben wij verzameld aan de hand van de informatie die u zelf heeft verstrekt gedurende de zakelijke relatie tussen u en ons. Wij slaan alleen die gegevens op die nodig zijn voor effectief uitvoeren van een overeenkomst (noodzakelijkheidsgrondslag). Dat zijn over het algemeen:

  • Voor- en achternaam
  • Uw rol, positie of functie binnen uw organisatie
  • E-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • Vestigings- en/of postadres

Nieuwsbrief

Opt-in
Intergo stuurt alleen een nieuwsbrief indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is afgegeven door middel van activatiemail. De frequentie van toezending vermelden we in deze activatiemail en zullen we niet overschrijden. De registratie van toestemming en uw naam en e-mailadres worden opgeslagen in de servers van onze website hoster. Met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de beveiliging van deze gegevens state-of-the-art is geregeld. Zij maken uitsluitend gebruik van datacenters in Nederland, apparatuur die zij gebruiken voor de dienstverlening aan Intergo staat in Nederland en is onderhevig aan Nederlandse wetgeving.

Afmelden
Per ontvangen nieuwsbrief kan de ontvanger zich gemakkelijk en direct afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, verwerken we alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit is in ieder geval uw naam en uw e-mailadres. Daarnaast kunt u nog de volgende gegevens verstrekken: telefoonnummer en een bericht/vraag.

De gegevens worden verzameld en opgeslagen om u van een reactie te kunnen voorzien. Aangezien het ingevulde contactformulier als een e-mail bij ons binnenkomt, behandelen we deze gegevens niet anders dan dat u een directe e-mail had gestuurd.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doel te gebruiken en maximaal 1 jaar te bewaren. De gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Indien we uw gegevens nog willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, zullen we daarvoor eerst om toestemming vragen. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp en in overeenstemming met de AVG (Engels: GDPR).

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de servers van onze mailhoster. Met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de beveiliging van deze gegevens state-of-the-art is geregeld. Zij maken uitsluitend gebruik van datacenters in Nederland, apparatuur die zijn gebruiken voor de dienstverlening aan Intergo staat in Nederland en is onderhevig aan Nederlandse wetgeving.

Cookies en loggegevens

Intergo maakt gebruik van Google Analytics voor het meten van bezoekersstatistieken. Het laatste octet van de websitebezoekers’ IP-adres wordt door Google Analytics verwijderd waardoor deze geanonimiseerd wordt. Naast geanonimiseerde IP-adressen worden er geen andere persoonsgegevens gebruikt. Voor uitgebreide informatie over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Google verwijzen wij u naar het Privacy beleid van Google.

Sollicitaties

Intergo bewaart sollicitaties per brief, e-mail of video niet langer dan vier weken na einde sollicitatieprocedure. Indien het voor Intergo gewenst is persoonsgegevens langer dan deze vier weken te bewaren, in eerste instantie uitgaande van een jaar, zal er expliciete toestemming van de kandidaat worden gevraagd. Kandidaten hebben recht op inzage van gearchiveerde gegevens en op correctie of verwijdering.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens conform de wettelijk vastgelegde termijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall
  • We versturen gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL)
  • Alle computers en andere elektronische apparaten zijn voorzien van (persoonlijke) wachtwoorden
  • Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de veiligheidseisen binnen het bedrijf.

Vrijgeven van uw persoonsgegevens

Intergo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of verkopen, tenzij daarvoor een noodzaak is bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten (noodzakelijkheidsgrondslag). Zowel intern (medewerkers onderling) en extern (onderaannemers) zijn en worden daar afspraken over gemaakt om vertrouwelijkheid te garanderen.

Wijzigingen

Intergo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid. We zullen wijzigingen tevens actief via de nieuwsbrief communiceren.

Meldingsplicht

Intergo zal een datalek of hack direct melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Intergo bv
22 april 2024