Terug naar > Actueel
Human Factors: Niet trainen, maar beter ontwerpen

De ervaring leert dat er nogal wat verwarring heerst rondom de term Human Factors. Om de ‘menselijke factor’ te beïnvloeden zie ik een tendens binnen veel organisaties om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen met pogingen om gedrag te veranderen. Dit door middel van trainingen of procedures, denk hierbij aan de populariteit van Crew Resource Management trainingen in de gezondheidszorg. Het wordt veelal aangenomen dat het onderpresteren van de organisatie het primaire gevolg is van menselijke tekortkomingen in gedrag en cognitie. Dit is ook de reden waarom verondersteld wordt dat (nieuwe) technologieën het werk beter en veiliger zullen maken. Wanneer dit niet het geval is worden ‘gebruikersfouten’ of een gebrek aan training in het werken met de betreffende techniek aangewezen als oorzaak of ‘Root Cause’.

Human factors gaat over het vergroten van de efficiency, veiligheid en effectiviteit door technologie, processen en werksystemen beter op elkaar en rondom de mens af te stemmen. De kans op een menselijke fout wordt pas minimaal als de menselijke taak niet los wordt beschouwd van de processen, niet los van de techniek maar ook niet los van de omgeving waarin de mens handelt.

Ik geloof daarom ook dat de focus niet moet liggen op mensen leren hun gedrag aan te passen, dan verandert er immers niets wezenlijks aan de interactie tussen de componenten mens, techniek en organisatie binnen een systeem. De focus moet volgens mij liggen op aanpassingen aan de techniek en organisatie, hiermee wordt voorkomen dat mensen getraind moeten worden om de gevolgen van slecht ontworpen systemen op te vangen. In plaats daarvan streef ik naar het verbeteren van ontwerp voor menselijk gebruik.

Met het toepassen van Intergo’s Life Cycle Ergonomics Method (LCETM) kan in de (her)ontwerpfase de weerbaarheid van systemen worden versterkt. LCETM is een kosteneffectieve mensgerichte ontwerpbenadering. Reeds in de ontwerpfase wordt rekening gehouden met de rol van de mens binnen de verschillende stadia van de levenscyclus van het te (her)ontwerpen systeem of product. Immers, in elke fase van de life cycle van een product, technisch systeem of werkplek moet de mens op een efficiënte en doeltreffende manier, maar ook gezond en veilig kunnen functioneren. Bij bestaande technische apparatuur of werkplekken kan een toetsing of advies worden gegeven om verbeteringen te implementeren.

Neem contact met mij op over Intergo’s Life Cycle Ergonomics.
17 augustus 2015 – door Gert-Jan Kamps MSc

Datum van publicatie

17 augustus, 2015

Category

Tags