Back to > Projects
Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels gerealiseerd.

Ook worden diverse ontwikkelingen in het verkeersmanagement in de stad voorzien, waaronder verdere samenwerking met Rijkswaterstaat voor het verkeersmanagement op de ringweg van Amsterdam (de A10). De Gemeente Amsterdam wilde graag weten welke consequenties de uitbreiding van het aantal tunnels en andere ontwikkelingen zouden hebben op de huidige verkeerscentrale. Daarbij moest aandacht besteed worden aan techniek, huisvesting en bemensing.

Aanpak

Samen met Arcadis is als basis een inventarisatie van de huidige verkeerscentrale gemaakt. Daarbij is aandacht besteed aan techniek, huisvesting en bedienfilosofie. Vervolgens heeft Intergo samen met een werkgroep van verkeersleiders van de verkeerscentrale een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de huidige werkwijzen en huidige bediensystemen.

Het werk is ingedeeld in zogenaamde bouwblokken, clusters van samenhangende taken, die kenmerkend zijn voor het optreden van diverse gebeurtenissen en incidenten. Selectie van de te beschrijven gebeurtenissen en incidenten is in een iteratief proces op basis van historische informatie en inzichten van de werkgroep tot stand gekomen. Vervolgens is met het instrument OWAT™ (klik hier voor meer informatie) de werkbelasting die optreedt bij de afhandeling van de gebeurtenissen en incidenten bepaald.

De volgende stap was het formuleren van toekomstscenario’s. Arcadis en Intergo hebben samen met de opdrachtgever op basis van verkeerskundige inzichten, technische ontwikkelingen, ervaringen in andere gelijkende verkeerscentrales diverse scenario’s opgesteld. Elk scenario is indicatief beoordeeld op verwachte werkbelasting en de daarvoor benodigde bemensing. Vervolgens zijn 2 scenario’s, voor 2014 en 2018, verder ontwikkeld en is de verwachte werkbelasting en bemensing bepaald.

Resultaat

Er is zeer intensief samengewerkt met de werkgroep van verkeersleiders. Dit maakte dat de beoordeling van de werkbelasting in de huidige situatie werd herkend en erkend. Dat was een belangrijk verschil met eerder uitgevoerde werkbelastingonderzoeken. Na dit succes was het ook mogelijk draagvlak te creëren voor uitgangspunten voor de toekomst.

Natuurlijk waren er nog veel onzekerheden, maar de transparantie in het samenwerkingsproces maakte dat de berekende werkbelasting en bemensing voor het scenario 2014 op instemming kon rekenen. Voor het scenario 2018 herkenden de verkeersleiders voldoende aanknopingspunten om de volgende stap naar de toekomst te kunnen zetten.

Published on

14 November, 2020

Tags