Back to > Projects
Bewegwijzering in tunnels

Door de gelimiteerde hoogte is er in tunnels beperkte ruimte om bewegwijzeringsborden op te hangen. Toch is bewegwijzering wel nodig. Het komt namelijk regelmatig voor dat er zich een afslag bevindt direct na de tunnel.

Daarom worden kleinere borden gebruikt. Deze zijn echter minder goed zichtbaar en leesbaar dan de grotere borden die we gewend zijn en voldoen aan de norm.

Nieuw bewegwijzeringsbord

Rijkswaterstaat heeft daarom onderzoek gedaan naar de gebruiksmogelijkheden van een nieuw type bewegwijzeringsbord . Het idee is dat het bord tegen de tunnelwand of het tunnelplafond wordt geplaatst. Door de letters vervormd weer te geven ontstaat er de optische illusie van een (groter) rechthoekig bord. Movares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat drie varianten van dit bord geplaatst in een gesimuleerde tunnelomgeving (zie foto, wordt nog geleverd door Movares).

De vraag is of de bebording het gewenste resultaat oplevert voor de automobilist en geen negatief effect heeft op het rijgedrag. Rijkswaterstaat heeft daarom Intergo gevraagd de bewegwijzering te beoordelen vanuit het perspectief van de weggebruiker.

Aanpak

Met behulp van de simulator van Movares hebben we een wegbeeldanalyse uitgevoerd, waarbij de drie varianten zijn beoordeeld en vergeleken. Daarbij is aandacht besteed aan de volgende aspecten:

 • Zichtbaarheid van de bewegwijzering, zoals:
  o Opvallendheid
  o Leesbaarheid
  o Begrijpelijkheid
 • Dynamische aspecten, zoals:
  o Effecten van de vervorming op de waarneming
  o De aandacht die de borden eisen
  o Het verwachte effect daarvan op het verkeersgedrag
 • Interferentie met andere objecten in tunnelomgeving

Resultaat

De resultaten laten zien dat er nog haken en ogen kleven aan de nieuwe vorm bewegwijzering. Met name de dynamische aspecten leiden tot visuele verwarring, die het rijgedrag negatief kunnen beïnvloeden.  Aanbevolen wordt om de bevindingen te verifiëren in een simulatorproef waarin de borden aan proefpersonen worden getoond tijdens een rijtaak.

Tegelijkertijd kunnen alternatieve bebordingsconcepten worden beproefd, zodat een onderbouwde keuze kan worden gemaakt voor een eventuele toepassing in de praktijk. Rijkswaterstaat heeft met deze test een aanzet gegeven voor een mogelijke innovatie. Daarbij is gebleken dat visualisaties goed ingezet kunnen worden om nieuwe situaties te toetsen zonder dat dit de veiligheid en doorstroming van het wegverkeer beïnvloedt.

Published on

14 November, 2020

Tags