Transport & infra

Transport & infra

Door de economische ontwikkelingen nemen de vervoersstromen toe binnen de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg. Om deze groei vast te houden, moet de transportsector meer inzetten op innovatie. De impact van technologie en het vertalen van data zullen de processen in logistieke ketens steeds verder bepalen. Intergo heeft op dit gebied veel ervaring. Denk daarbij aan het ontwerp van voer/vaartuigen, de transportbesturing en de infrastructuur. Uiteraard onderscheiden we ons daarbij met onze Human Factors kennis. Intergo zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid, maar focust ook op efficiënt, duurzaam en prettig gebruik van al deze vervoerssystemen.

Juist de veelheid aan betrokkenen in deze vervoerssystemen maakt ons werk relevant: bestuurders van voer/vaartuigen, passagiers, bedienaars van infra, regelgevers. Al deze partijen kunnen verschillende eisen stellen; Intergo is in staat dit te vertalen in een optimaal ontwerp.

Services

Met onderstaande producten richt Intergo zich op de vervoers- en transportmodaliteiten Water, Lucht en Weg:

  • Interactie & Product: style guides, bedienschermen, alarm management.
  • Werkplek & Controlekamer: simulatoren, scheepsbruggen, verkeerscentrales, verkeerstoren, CCTV systemen.
  • Werkbelasting & Organisatie: uniforme bedienconcepten, fysieke en mentale werkbelasting, vermoeidheids-management, roostering, bezetting.
  • Risico & Incident: het uitvoeren van risico- en incidentenanalyses (BowTie, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA), het geven van trainingen.

Enkele klanten

De Vlaamse Waterweg – Rijkswaterstaat – LVNL – Onderzoeksraad voor Veiligheid - Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) - Agidens - Provincie Zeeland - IHC.

Contactpersonen Transport & infra

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Jouke Rypkema

drs Jouke Rypkema

Referentieprojecten Transport & infra

Incidentenonderzoek sluis Drenthe

Naar aanleiding van twee incidenten bij een sluis die kort achter elkaar hebben plaatsgevonden heeft Intergo de opdracht gekregen een verdiepende risicoanalyse te doen en verbetermaatregelen voor te stellen. Geconcludeerd werd dat verantwoordelijkheden tussen eigenaar en bedienaar onvoldoende duidelijk waren, dat er geen duidelijk bedienconcept was en dat er onvoldoende zicht was voor de bedienaar. lees meer

Airside veiligheid

Veiligheid bij alle processen op Amsterdam Airport Schiphol is van het grootste belang. Het Schiphol joint sector Integral Safety Office heeft restrisico's in grondafhandeling en -transport vastgesteld, ondanks eerdere ondernomen acties.Daarom is de noodzaak ontstaan om deze risico's en de achterliggende oorzaken echt te doorgronden. lees meer

Geïntegreerde verkeerscentrale

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuwe, geïntegreerde bedien- en verkeerscentrale, voor een nog betere bereikbaarheid en een beter gebruik van wegen en vaarwegen. De provincie besteedt hierbij expliciet aandacht aan de interactie tussen mens, techniek en omgeving, zoals in 2016 is aanbevolen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Ongeval Den Uylbrug, Zaandam. lees meer

Human factors bij de bediening van bruggen en sluizen

Beheerders van het platform Water Ontmoet Water (WOW) hebben de wens meer rekening te houden met human factors bij het ontwerp en de realisatie van beweegbare objecten. Daarom hebben we samen met platform WOW een human factors raamwerk ontwikkeld voor de bediening van bruggen en sluizen. lees meer

bekijk meer referentieprojecten