Rail & OV

STS-passages goederenvervoer

De ontwikkelingen met betrekking tot STS-passages (‘door rood rijden’) in 2006 zijn niet positief. Het totale aantal STS-passages in 2006 ligt 8% hoger dan in het referentiejaar 2003.

Ook het aantal STS-passages per miljoen treinkilometers ligt bij goederenvervoerders ruim een factor 2 hoger dan bij reizigersvervoerders, ook als dit gecorrigeerd wordt voor "rangeerbewegingen".

Aan Intergo is door de Stuurgroep STS namens alle goederenvervoerders verzocht een onderzoek uit te voeren met de volgende vraagstelling:

  • Zijn er aanwijsbare oorzaken voor het verschil in aantallen STS-passages/mio treinkilometers tussen reizigers- en goederenvervoer?
  • Zo ja, kunnen deze oorzaken door maatregelen beïnvloed worden?

Aanpak

Intergo heeft deze vraag beantwoord door een aantal analyses te verrichten op basis van de STS-database 2002-2006 van IVW en aanvullende informatie te verzamelen, zoals gegevens over 2007 (voor zover beschikbaar) en interviews met vervoerders en treindienstleiders. De basis voor de analyses ligt in een door ons opgestelde proces- en taakanalyse die relevante verschillen tussen goederen- en reizigersvervoer moet identificeren. De analyses hebben zich gericht op oorzaken (wat veroorzaakte de STS-passage) en contextkenmerken (onder welke omstandigheden vond de STS-passage plaats). Vervolgens is op basis van deze analyses en aanvullende informatie een clustering gemaakt van kenmerkende STS-passages voor goederenvervoer.

Resultaat

De onderzoeksresultaten wijzen op beperkingen van de blootstellingsmaat (treinkilometers), alsmede de volledigheid en kwaliteit van de databasegegevens. Verder wordt vastgesteld dat het goederenvervoer afwijkt in specifieke oorzaken van STS-passages en in de context ervan. Er zijn 4 clusters van kenmerkende situaties geïdentificeerd. Ook zijn er aanwijzingen dat de ervaring van goederenmachinisten een rol speelt.
Op basis van de conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd voor de goederenvervoerders, ProRail en IVW.

Publicatie

Dit onderzoek is gepresenteerd op het 3e International Conference on Rail Human Factors (maart 2009 in Lille). U kunt hieronder de paper downloaden: Cargo SPADs

In het Tijdschrift voor Ergonomie is een 'dossier' Human Reliability verschenen, onder redactie van David de Bruijn van Intergo. Hierin een drietal artikelen over het omgaan met fouten: TOPplus: Teamchecks in de operatiekamer (Wauben en Dekker), Strafvervolging en veiligheidsrapportages (Houtman) en Differences in signals passed at danger (Van der Weide, Frieling en De Bruijn). Het laatste artikel is hier te downloaden.