Rail & OV

Ervaren werkbelasting meten met IWS

ProRail wil de ervaren werkdruk, zowel (te) hoog als (te) laag, bij treindienstleiders beter kunnen beheersen. Met daarvoor door Intergo ontwikkeld instrumentarium wil men het uiteindelijke doel, een evenwichtige werkbelasting van de treindienstleider, realiseren.

Aanpak

Mentale werkbelasting kent vele dimensies en er kan gemakkelijk spraakverwarring over ontstaan. Er kunnen vele oorzaken zijn waardoor men een hoge werkbelasting ervaart, en vaak krijgt de discussie over werkbelasting een emotionele lading.

Met het instrument Integrated Workload Scale (IWS) kan men meten hoe men de optredende werkbelasting ervaart in de praktijk van alle dag. IWS is speciaal ontwikkeld voor treindienstleiders, maar is in de basis ook te gebruiken voor andere functies.

Voor een IWS-meting wordt voor een steekproef van medewerkers per persoon gedurende een uur elke vijf minuten gevraagd hoe hij of zij de mentale werkbelasting ervaart. Tevens wordt door de observator genoteerd welke taken de medewerker gedurende de meting uitvoert.

Resultaat

Door gegevens over ervaren werkbelasting en die van de uitgevoerde taken te combineren, wordt inzicht verkregen in de totaal ervaren mentale werkbelasting. Ook wordt inzicht verkregen in welke afzonderlijke taken bijdragen aan een hoge dan wel lage ervaren werkbelasting.
Voor de treindienstleidersfunctie blijkt bijvoorbeeld dat het communiceren met derden, zoals machinisten en onderhoudswerkers, vaak gepaard gaat met een hogere ervaren werkbelasting. Dergelijke communicatie is over het algemeen nodig als er een verstoring of vertraging is, veiligheid extra belangrijk is of als er haast is: men moet elkaar snel en in 1 keer goed begrijpen, terwijl de belangen van de gesprekspartners niet altijd gelijk zijn. Communicatie krijgt dan dus een extra dimensie, waardoor de ervaren werkbelasting hoger wordt.

Door de resultaten van een onderzoek met IWS te combineren met het berekenen van de werkbelasting ten gevolge van het objectieve takenpakket - het werkaanbod sec - kan verder gedifferentieerd worden naar objectieve oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen. Een IWS-onderzoek fungeert dan als thermometer in het nu en als richtinggever voor de toekomst.